a kezdőoldalhoz kattintson ide

                                                                          

                                                                                     Karizmatikus közösségünk       

A lelkiségi mozgalom keletkezése
  ..és elterjedése
Lelkiség
Pápai megerősítések

Vecsési csoportunk
plébánosi kiegészítés
országos honlapunk
 

A lelkiségi mozgalom keletkezése

      A Szentlélek állandóan működött és működik az emberi történelmen keresztül, az adott időkhöz mérten, a maga nyelvén. Így például, Krisztus születése előtt az Úr egyes kiválasztott emberei és prófétái által szólt a néphez. Később, Jézus Krisztus mennybemenetele után minden évszázadnak voltak nagy szentjei, akiket az Úr Szentlélekével eltöltött és rendkívüli karizmákkal (lelki ajándékokkal) ruházott fel. Az első pünkösd óta, vagyis az Egyház születésével  a Szentlélek kiáradásáról beszélünk.

        A karizmatikus megújulás születését  az Egyházban  az 1967-es év február 17-19.  közötti idők eseményeire vezethetjük vissza, amikor a Duquensne (Pittsburgh,USA)  egyetem hallgatói hétvégi  lelkigyakorlatokat tartottak, imádkoztak, böjtöltek és a Szentlélek segítségét kérték hazájuk, a világ és az Egyház arculatának a megújulására. A jelenlevők tanúságtételeiből tudjuk, hogy megdöbbentő lelki átalakulásokon mentek keresztül. A fiatalok olyan jeleket tapasztaltak, amelyekről addig csak a szentek életében olvastak. Eddig ismeretlen erő és vágy fogta el őket, hogy Istent imádják, dicsőítsék és áldják, hogy hálát adjanak mindenért az életben, a jóért és a rosszért. Ugyanakkor mély békeség töltötte el őket, buzgóbban olvasták a Szentírást és bensőleg mélyebben élték azt meg. Spontán imák jöttek az ajkukra és mindenért magasztalták az Istent. Mások „nyelveken” imádták az Urat és prófétáltak. Szavakkal le nem irható öröm járta át lényüket, és voltak olyanok is, akik örömükben sírtak. Belső indítatásra vágyat éreztek, hogy tanúságot tegyenek a feltámadott Krisztusról, arról, hogy Jézus él és ma is ugyan úgy tanít, gyógyít és szabadit. A bűnbánatot és a szentgyónást úgy élték meg mint a lelki gyógyulás szentségét. Kézrátétellel imádkoztak egymásért és a Szentlélek betöltötte őket, amit a karizmatikus megújulásban  úgy mondunk „megkeresztelkedtek a Szentlélekben”,vagyis „újjászületek”, belsőleg megtértek. Az  újjászületés azt is jelenti , hogy engedjük a Léleknek a bennünk való működését és kibontakozását és annak a belülről fakadó, a Lélek ajándékainak a kiáradását  (azért mondjuk, hogy belülről fakadó mert keresztségünk és bérmálkozásunk által a Szentlélek már bennünk lakik). Az Írás azt mondja: „bensejéből az élő vizek forrása fakad”, továbbá János evangélista megjegyzi:  „Ezt arról a Lélekről mondta ,amelyet a benne hivők kapnak meg”  (Jn.7,38, 39). Isten működésének a nagy misztériumáról van szó, vagyis a Szentlélekben való megújulásról beszélünk!

     ....és elterjedése

      A Szentlélek, ott  fuj ahol és ahogyan akar, és ez az „akar”  átfujt az egész földkerekségen, és hihetetlen gyorsasággal terjedt a világ különféle tájaira, ahol azonos vagy rokon élmények történtek. Isten jelenlétének újfajta megérzése, egyformán megérintette a hivőket, a szerzeteseket, a nővéreket és a papokat, a nőket és a férfiakat, a fiatalokat és az időseket. Az egy hallgatókból álló kis „imacsoportból” a mai napig már egy nagyra nőt, világméretű karizmatikus megújulási közösség lett a katolikus egyházon belül. Közel 80 millió katolikus szívét érintette meg és 140 országban terjedt el. A karizmatikus megújulás kegyelmei Isten egész népére akar kiáradni felekezeti hova tartozás nélkül, és nagyon is ökumenikus.
    Magyarországon 1976 körül indultak el a karizmatikus imacsoportok,  Pécsett és  Kiskunfélegyházán, és abban az időben csak titokban, házaknál jöttek össze dicsőítő imára. A megújulás ma már az egész Magyarországon elterjedt.  Minden évben egy kijelölt napon országos találkozóra jövünk össze, hogy együtt ünnepeljük az Urat.

 

 

Lelkisége

      A mozgalom lelkisége Krisztus-központú.  Jézus, aki a „Lélekben” és tűzzel keresztel, mindenek a központja, Ő a HÍD, Isten és ember között, Istentől született Isten, övé minden hatalom a földön és a mennyben, aki örökségül adja nekünk az Ő Szentlelkét. Dicsőség az Ő nagyságának és hatalmának!

      A karizmatikus megújulásban a Szentlélek által lelki szomjúság jelentkezik a Szentháromság titka iránt. A spontán imádság hol csendbe és elmélyülve, hol suttogva, hol énekkel ékesítve dicsőíti az Urat. Szent Pál az efezusiakhoz írt levelében (5,18-20) így buzdít: „Teljetek el Szentlélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárokat, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak.” Igazából ennek a felhívásának tesznek eleget a megújulás tagjai, amikor kitárt karokkal és teljes felszabadulással és örömmel énekelnek.

      A karizmatikus ima erőt merít és táplálkozik a Szentírás állandó olvasásából egyénileg is és a közösségi életben is, amikor nagyon fontos az Ige értelmezésének a kapcsolatba hozatala a konkrét helyzettel a mindennapi életben.

      A karizmatikus megújulásban sokan „nyelveken” imádkoznak - imádság szavakon és minden értelmi tevékenységen túl, a pszichológiai nyelven azt mondanánk, hogy a tudatalatti hangja emelkedik Isten felé. Szent Pált idézve: „maga a Lélek jár közben értünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal” (Róm 8,26).

      A karizmatikus megújulásra jellemző a nyitottság, vagyis a Lélek ajándékainak, a karizmáknak a befogadása, hiszen Isten minden kincsét nekünk szeretné adni. Nekünk csak annyi dolgunk van, hogy hittel és bizalommal fogadjuk be a szívünkbe.

      Hogy valaki ehhez a közösséghez csatlakozzon, csak annyi szükséges, hogy vágyat érezzen a bensejében és akaratot Isten imádására.

 

Pápai megerősítés

A II. Vatikáni Zsinat formális összehívásakor - 1961 dec. 25-én  XXIII. János pápa egy imát mondott a Zsinatért, melyben így imádkozik:  „Jöjj, Szentlélek!.....Újítsd meg csodáidat a mi időnkben, mint egy új pünkösdöt .”

      II. János Pál pápától számos idézetet lehetne említeni, amelyben bátorítja a megújulást. Különösen jelentősek a pápa 1992 március 14-én mondott szavai: „Most, hogy a Katolikus Karizmatikus Megújulás 25. évfordulóját ünneplitek, szívesen csatlakozom hozzátok, hogy együtt dicsérjük Istent mindazokért a gyümölcsökért, amelyeket a megújulás az egyház életében hozott. A II. Vatikáni Zsinat után hamarosan megjelenő megújulás a Szentlélek egy igen különleges ajándéka volt az egyház számára”.

      XVI. Benedek pápa is (2007. februárjában is) arról beszélt, hogy  a lelkiségi mozgalmak sokféleségében a Szentélek működését ismerhetjük fel. „A mozgalmak és a hozzájuk közel álló püspökök új impulzusokat, új lendületet adhatnak  az Egyháznak, amellyel a világ minden részérén hirdetheti a szeretet és a remény evangéliumát"

 

 

Így kezdődött Vecsésen…

      1994 tavaszán templomunk kántora (elhunyt Szucsák József)  meghívására egy budapesti karizmatikus csoport vezetője előadás keretében megismertetett bennünket a karizmatikus lelkülettel és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás (MKKM) szervezetével. A Szentlélek megérintésére elvégeztük az  „Élet a Lélekben” szemináriumot, tehát a Szentlélek-szemináriumot, ami 6 hétig tartott. A szeminárium befejezése után  3 karizmatikus imacsoport alakult, két felnőtt és egy ifjúsági. Egy évvel később újabb szeminárium indult, és újabb testvérek kapcsolódtak be a karizmatikus megújulásba.

      Az idők folyamán egyesek beolvadtak más imacsoportokba, vagy a plébánián működő különböző szolgálatokba. Vannak olyanok is akik, ma már másik plébániához tartoznak, így az aktívan összejövök száma az eredetihez mérten lecsökkent. Nem csüggedünk, hiszen maga Jézus mondta a tanítványoknak: „ahol ugyanis ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben”, ott van közöttük (Mt 18,20). Kéthetente jövünk össze, hogy együtt imádjuk, dicsőítjük, áldjuk és magasztaljuk az Istent, a Szentháromságot. Mindenért hálát akarunk adni az irgalmas Isten végtelen és feltételnélküli szeretetének. Szabad szavakba foglalt imával imádkozunk különböző szándékokra, így az egyház közösségünk, Egyházunk és az egész emberiség megújulásáért, az ínségben szenvedőkért, a betegekért, az Isten felé való nyitottságért és a bűn kötelékeitől való szabadulásért. Olvassuk a Szentírást és elmélkedünk az adott Igén és örömmel osszuk meg a kapott élményeket. Isten szeretetével feltöltődve bekapcsolódunk a mindennapi életbe és a plébániai közösség munkájába.

      Imacsoportunk tagjai szoros kapcsolatot tartanak fenn, a MKKM megbízott vezetőjével, Katona István atyával, aki az Emmausz Közösség Házában (Bp. 14. ker. Thököly út 120.) szemináriumok tartásával segíti lelki életünket, és követi nyomon csoportunk és valamennyi karizmatikus csoport lelki fejlődését, életét és tevékenységét. Továbbá, mint lelki táplálék és erőmerítés forrásai szolgálnak számunkra az Emmausz Katolikus Karizmatikus Közösség által kiadott lelki könyvek, magyar és külföldi szerzőktől, valamint a kéthavonta megjelenő MARANA THA című újság.

      Minden első szombaton az esti órákban közös szentmisén vesszünk részt Budapesten (a Ferenciek terén a Szent Ferenc templomban), ami a Szentlélek tiszteletére van bemutatva.

     Minden hónap utolsó keddjén közbenjáró imaszolgálatot tartunk este 6 ó kezdettel. Azok akik szeretnének jönni, örülnénk, ha egy héttel előtte szólnának.

      Imacsoportunk szeretettel vár mindenkit, aki vágyat érez Isten dicsőítésére, hiszen erre lettűnk teremtve!

                                             

 Felhasznált irodalom:

- Patti Gallagher Mansfield: Az új Pünkösd kezdete
- Raniero Cantalamessa:Megújulás a Szentlélekben
- L.J. Surcens: Új Pünkösd?
- Benedict M. Heron OSB. A Katolikus karizmatikus Megújulás 

 

 

Plébánosi kiegészítés

      A karizmatikus mozgalom egy nagyon fontos célt valósít meg keresztény hivatásunkban: dicsérni az Istent mindenért. Én is dicsérem Istent magáért a mozgalomért, s hogy plébániánkon is van közösségük. Többen kicsit gyanakodva néznek rá, mert félnek rossz tapasztalatok miatt a szektás jelenségektől – nos, talán megnyugtató tudnunk, hogy egyházunkban nagyrabecsült lelkiségi mozgalomról van szó. Érdemes megszívlelnünk pápáink tanításait is.
      Személyesen azért örülök ennek a csoportnak, mert tiszta szándékáról és céljairól magam is meggyőződtem akkor, amikor évekkel ezelőtt kb. 100 részvevőnek egy Szentlélek-szemináriumot szerveztem és magam is elvégeztem. Jó szívvel ajánlom tehát. Bárki bővebbet szeretne megtudni, a közösség vezetője szívesen áll rendelkezésre: dr. Janovics Piroska email címe: mucsu2@gmail.com

 

Országos honlapunk címe: http://www.karizmatikus.hu

vissza az elejére